lørdag den 25. juli 2009

Kort om kort - tidslinien for Danmarks kortlægning


Faldt over denne side ... En fin liste over hvor og hvornår Danmark blev kortlagt. Siden er ikke opdateret siden 2005, men de tidlige kortlægninger er jo stadig de samme ... I en opdateret version ville man vel tilføje billeder og kort ... Listen ville vel blandt andet inkludere højdemodeller og de årlige flyfotoflyvninger ...
/Sik


Only Danish
/SikQuote

Det er ideen med dette projekt, at opbygge en oversigt over tidsforløbet for Danmarks topografiske kortlægning på basis af en række fagbøger og kilder på internettet. Beskrivelse af et landområde på et videnskabeligt grundlag er en proces, der kræver anvendelse af avanceret teknologi i et internationalt samarbejde. Historien om Danmarks kortlægning er derfor samtidig historien om landets kulturelle og tekniske udvikling. Selv om der udgives trykte landkort over Danmark allerede i 1500-tallet, er det først i midten af 1700-tallet, at der indledes en systematisk kortlægning af hele landet ved hjælp af trigometriske opmålingsmetoder. Nøjagtighed og detaljeringsgrad af de udarbejdede topografiske kort udvikles løbende gennem de næste 250 år op til i dag, hvor den digitale teknik har revolutioneret ikke blot landmålingsmetoderne, men også den måde den geografisk information lagres og kommunikeres på i de såkaldte geografiske informationssystemer. Oversigten er tænkt som et hjælpemiddel til at sætte denne udvikling ind i en større historisk sammenhæng; men den er i sin nuværende form på ingen måde komplet.

TIDSLINIEN

200-tallet : Den græske astronom og geograf Claudius Ptolemæus udarbejder tabeller med ca. 8000 geografiske positioner til beskrivelse af datidens kendte verden. Danmarks position og kontur angives i meget grove træk.

1200-tallet : Kong Valdemar Sejr opretter en Jordebog med en oversigt over kongens ejendomme i Danmark.

1400-tallet : Den danske geograf Claudius Clavus tegner i ca. 1425 det ældste kendte kort, der i grove træk viser Nordens lande og Grønland.

1539 : Den svenske kannik Olaus Magnus udgiver det første mere præcise Nordenskort (Carta Marina), hvor Jylland og øerne gengives med enkelte bynavne påtegnet. Fra midten af 1500-tallet begynder der at udkomme en række udenlandske kort og atlas, hvor Danmark figurerer med stigende detaljeringsgrad, dog uden at de topografiske data er baseret på egentlige opmålinger.

1570 : Det første trykte selvstændige Danmarkskort (Theatrum Orbis Terrarum) udgives af den hollandske kartograf Abraham Ortelius.

1584 : Den første præcise vejopmåling med hodometer og opsætning af milepæle på kongevejen mellem København, Frederiksborg og Kronborg.

1585 : Marcus Jordan udgiver det første Danmarkskort, der er tegnet af en dansk kartograf.

1589 : Tycho Brahe udfører på videnskabelig basis en trigonometrisk opmåling af øen Hven i Øresund. Samtidig indsamler Anders Sørensen Vedel data om retninger og afstande mellem en række danske byer. Ingen af disse kartografiske arbejder fører dog til udarbejdelse af egentlige kort over Danmark.

1595 : Den hollandske kartograf Gerard Mercator udgiver et detaljeret og stærkt forbedret Danmarkskort (Atlas sive Cosmographicæ).

1631 : Den danske matematiker og digter Hans Willumsen Lauremberg påbegynder en kortlægning og opmåling af Danmark på Christian 4.s ordre.

1635 : Den danske kartograf Johannes Mejer kortlægger marskområder i Sønderjylland. I perioden 1638-48 opmåler han Slesvig-Holsten, og et kort over området udgives som kobberstik i 1652.

[...]


Read more: http://home19.inet.tele.dk/bios/workspace/GIS/kort_om_kort/kort_om_kort.htm

Ingen kommentarer:

Send en kommentar